אפוטרופסות וכניסה לבית אבות

האם יש חובה לצו אפוטרופסות כחלק מתהליך כניסה לבית אבות? מה זה אפוטרופסות? מי זקוק לה? האם יש חלופות?

מבחינת החוק והנהלים, אין דרישה מובנת של משרד הבריאות לאפוטרופסות לאדם שאינו צלול. כלומר אין חובה שיהיה אפוטרופוס כדי שתתאפשר קליטה במוסד סיעודי.

ברוב המקרים, ניתן לבצע את המעבר ללא מינוי אפוטרופוס. כל זמן שאין התנגדות נחרצת של האדם, של קרובי משפחה, או של גורמים משמעותיים אחרים.

אסביר על אפוטרופסות, על התהליך ועל החלופות האפשריות.

ישנם מצבים בהם קשישים אינם יכולים יותר לדאוג לעצמם ולקבל החלטות המצריכות לעתים אחריות משפטית, כגון מתן הסכמה להליכים רפואיים, חתימה על חוזים ותצהירים, עמידה לדין ועוד.

במקרים אלה יש למנות להם אפוטרופוס אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם.
כל זכות – אפוטרופסות, תומך החלטות וייפוי כוח מתמשך

מקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס

קשישים סיעודיים, שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם.

קשישים תשושי נפש – הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. כאשר קשיש מוגדר תשוש נפש, על-פי רוב יש צורך באפוטרופוס לגופו ולרכושו אשר יחליט לגבי אשפוזו במוסד מתאים, קבלת טיפול רפואי, ניהול הרכוש ודאגה לתשלום עבור הטיפול בו.

ניתן למנות אפוטרופוס לגוף – להחלטות טיפוליות ורפואיות. אפוטרופוס לרכוש – לעניניו הכספיים, החוקיים והמשפטיים של אדם. או מינוי אפוטרופסות לגוף ורכוש.

ניתן לבקש מינוי זמני, לתקופה קצובה. מינוי זמני לרכוש, כדי לאפשר מעבר לבית אבות שיש צורך בכך, בגישה לחשבון בנק (לצורך חישוב זכאות), לצורך תביעת ביטוח וכדומה.

מינוי זמני לגוף, לצורך פעולה רפואית, ניתוח למשל. באפשרות זו העובדים הסוציאלים משמשים הרבה פעמים אפוטרופסים לדיירים לפני פעולה רפואית, שאין אפוטרופסות ואין גורם קרוב המעוניין להתמנות.

אפוטרופסות לקשישים   קישור מתוך אתר כל זכות

לאפוטרופסות יש חסרונות, זה הליך ארוך לרוב. מאוד מגביל. אבל, עם פיקוח של המדינה, ובהחלטת המדינה. בכל מקרה בו האפשרויות האחרות אינן מתאימות או נפסלות, זו תהיה ברירית המחדל של המדינה.

בשנים האחרונות, יש שינוי בגישה לצורך באפוטרופסות ברחבי העולם. במספר מדינות מתקדמות, אין יותר אפשרות כזו, אלא רק בחלופות שנותנות יותר מקום לאדם.

כאן תוכלו לקרוא את עמדת הנציבות לשוויון זכויות 

ישנן גם חלופות חוקיות אחרות לאפוטרופסות, חלקן יש לתכנן מראש וחלקן מתאימות גם בשלב מאוחר יותר. אחת מהן היא ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ניתן לבצע רק בתכנון מראש, על ידי האדם, בזמן שהוא צלול. אדם בגיר יכול להגדיר מי יקבל החלטות עבורו במצבים בהם לא יוכל לעשות זאת בעצמו, באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך . ייפוי הכוח יכול לכלול הנחיות מוגדרות, ויכול גם לאפשר למיופה הכוח שיקול דעת עצמאי. ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב שבו האדם יאבד את כשרותו המשפטית, כך שמיופה הכוח יפעל במקום מינוי אפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו.

ייפוי הכוח יכול להיערך על ידי כל אדם מעל גיל 18, שמבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת תוצאותיו.

ייפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים. למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו ראו מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

אם רוצים, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. למידע נוסף ראו בהמשך ייפוי כוח לטיפול רפואי.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

ייפוי הכוח יכול לקבוע הנחיות ברורות בנושאים מסוימים, או להשאיר למיופה הכוח את שיקול דעת לפעול כראות עיניו. 
ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת קבלת החלטות בעתיד (כל זכות)

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח לטיפול רפואי מאפשר לאדם לבחור מראש מיופה כוח שיקבל החלטות רפואיות עבורו, במועד שבו לא יהיה מסוגל עוד לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

ייפוי כוח לטיפול רפואי יכול להיערך כייפוי כוח רפואי עצמאי, או במסגרת ייפוי כוח מתמשך שיתייחס הן לעניינים רפואיים והן לעניינים אחרים.
ייפוי כוח לטיפול רפואי (כל זכות)

תומך החלטה

כשאדם אינו צלול, ולכן לא מתאים לייפוי כוח, ואינו דמנטי לחלוטין, יש אפשרות משפטית נוספת.

תומך החלטות הוא אדם הממונה לצורך סיוע למי שמתקשה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות. מינוי תומך החלטות יכול להוות חלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם לא נדרשת שלילת כשרותו המשפטית של האדם הנתמך. תומך ההחלטות מסייע לנתמך לקבל החלטות, ואינו מקבל החלטות במקומו. פרטים נוספים ראו קבלת החלטות נתמכת באתר האפוטרופוס הכללי

תומך החלטות מסייע לאדם הזקוק לליווי ותמיכה בניהול ענייניו הכספיים ובקבלת החלטות.

ניתן למנות תומך החלטות כחלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם הקשיים של הנתמך אינם חמורים דיים כדי לשלול את כשרותו המשפטית.

תומך ההחלטות אינו מחליף את שיקול דעתו של הנתמך בשיקול דעתו שלו, אלא מסייע לנתמך, וכך שומר על העצמאות ועל זכות ההחלטה שלו.
הגדרה לתומך החלטות – כל זכות