תנאי שימוש באתר גולד פקטור

הגעת לאתר Goldfactor.co.il  המופעל ע"י חברת גולד פקטור דירוג איכות בע"מ.

מעצם הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

החברה, גולד פקטור, שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

פעילות האתר

החברה מעמידה לרשות הגולשים כלי אינטרנטי אשר מאפשר לצפות בדירוג חווית שירות של הלקוחות על פי סטנדרט גולד פקטור, והקריטריונים השונים, לפי האזור והתכונות הייחודיות של המקום. 

האתר מציג רק את פתרונות הדיור לגיל השלישי העומדים בסטנדרט גולד פקטור. הנתונים המוצגים על בתי האבות והדיורים המוגנים נאספים ע"י אנשי מקצוע של גולד פקטור וייחודיים לה. הנתונים משקפים את שביעות רצונו ואת חווית הלקוח מזווית הדירים והמשפחות . תוקף הנתונים נקבע לפי תאריך סקירה אחרונה, המוצג לכל מוסד.

האתר מאפשר פניה ישירה לאיש הקשר בבית האבות, אשר זמינותו תלויה אך ורק מצידו של איש הקשר. גולד פקטור אינה אחראית על פניותו והיכולת לתת מענה לשיחה  או בקשה ליצירת קשר הנוצרת מהאתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.

החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.

לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות לגולשיו ו/או השירות המוצע בו.

 

המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. הגולש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הגולש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.

מגבלת אחריות כללית

סטנדרט של גולד פקטור הוא מדד לחווית שירות של הדיירים והמשפחות בפתרונות הדיור לגיל השלישי. המדד מבוסס על מאות קריטריונים שנאספים בתצפיות, סקרים ושיחות עומק. המדד המשוקלל אינו מהווה הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. המדד משקף את האופן בו חווה הלקוח את השירותים של בית האבות ואינו מיצג מדדים אובייקטיבים להשוואה. ייתכנו שני מקומות עם מדדים ותכונות פיזיות ואובייקטיביות שוות שהדיירים חווים אותם באופן שונה.

גולד פקטור עושה שימוש בששת הפקטורים של המצוינות לשם מתן חוות דעתה בהתאם למדדים שהיא מאמינה שחשובים עבור הצרכן. הדרוג מבוסס גם על תפיסת שירות ואיכות חיים של גולד פקטור, סקרים וחוות דעת של המשפחות והדיירים, שכולם סובייקטיביות ומשוכללות נכון למועד פרסום המדד.

סטנדרט גולד פקטור החל בשנת 2018 ומאז מדרג בתים בכל שנה. הנתונים המוצגים על הבית נכונים לזמן סקירת גולד פקטור בבית האבות. באודות הבית וכן בחוות הדעת נרשם שנת הסקירה האחרונה של גולד פקטור. יש להתייחס לעדכניות הסקירה.

כל שימוש באתר ובנתוני המדד הינו באחריות הגולש בלבד. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע, שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר או החברה לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.

בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות הגולש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.

ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה עומלת רבות להעמיד מערכת מקצועית, מידע אמין ככל הניתן. אך במידה והתגלו כשלים כגון אי דיוקים, תפקוד לקוי או בכל דרך אחרת, לחברה לא תהיה אף אחריות על ההשלכות בנושא לרבות נזק מכל סוג.

השימוש באתר

חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרשיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב הגולש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.

פרטיות

החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי הגולשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי הגולשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא

גולשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות הגולשים באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

ייתכן התקשרות המשך בין גולד פקטור לגולשים לאחר שימוש בשירותי האתר. אם החברה ו/או האתר אוספים טלפון או את מייל של הגולש המשתמש בשירותי האתר, גולד פקטור יכולו לפנות אליו לקבלת משוב. הגולש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת להתעדכנות התהליך בו נמצא הגולש וברור סביאות רצונו וחוות דעתו, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.

זכויות הקניין של החברה

כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות, טפסים, סידורים, מבנהם ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על הגולש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים